Dr hab. n. o zdr.

Joanna Gotlib

Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia. Kierownik Projektu Kompetencje-Praca-Sukces. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Koordynator Grupy Inicjatywnej ds. wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nauczania na odległość. Brała udział w realizacji Projektu Kultura jakości Uczelni Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz  we wdrażaniu w WUM systemu egzaminowania studentów zastosowaniem platformy egzaminów elektronicznych. Promotor pracy doktorskiej oraz ponad 70 prac dyplomowych  studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Autor lub współautor ponad 90 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach oraz monografiach naukowych, brała czynny udział w ponad 50 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, wygłaszając ponad 50 doniesień.