Dr hab. n. praw. prof. nadzw.

Dorota Karkowska

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w 1994 roku ukończyła kierunek administracja, praca magisterska: Prawa pacjenta, napisana w Katedrze Prawa Pracy. W 1998 roku kierunek prawo, praca magisterska: Europejska Konwencja Bioetyczna, napisana w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego. W grudniu w 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej, w 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie rozprawy: Zawody medyczne. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Jest autorką monografii; komentarzy, artykułów naukowych; analiz prawnych oraz artykułów prasowych w ramach społecznych kampanii oraz współautorką rekomendacji w zakresie prawa medycznego. Działalność naukowa i edukacyjna ściśle związana z działalnością w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej. Współpracuje m.in. od 2005 r. z Fundacją Rodzić po Ludzku, od 2006 r. z Fundacją Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, od 2010 r. jest  honorowym patronem: Stowarzyszenia Polskie Amazonki – Ruch Społeczny. Od 2008 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeń Zdrowotnych, Prawa Medycznego i Praw Pacjenta, prowadzonego w ramach Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Założycielką Fundacji Ius Medicinae, Wiceprzewodnicząca Mazowieckiej Komisji Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie do 2015 r.; Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Doradca Prezesa Okręgowej Izby Warszawskiej.