Mariusz Panczyk

Zakład dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM

Ukończył w 2003 r. Wydział Farmaceutyczny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a następnie w 2007 r. obronił pracę doktorską. Od 2008 r. jest adiunktem zatrudnionym w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2014 roku zostaje kierownikiem nowo powołanej Pracowni Ewaluacji i Doskonalenia Kształcenia Medycznego. Główne zainteresowania naukowe obejmują analizę problematyki skuteczności i efektywności systemów wyższego kształcenia medycznego w tym ewaluacja jakości nauczania oraz wdrażanie nowych metod edukacyjnych. Dorobek naukowy obejmuje ponad 80 publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz 23 rozdziały w monografiach i podręcznikach. Na szczególną uwagę zasługuje cykl prac dotyczących analizy i oceny jakości kształcenia pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów. W swoim podejściu naukowym hołduje idei edukacji medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence-based medical education).