Edukacja jako skuteczne narzędzie polityki prozdrowotnej

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia. Jej zasadniczym celem jest ponoszenie świadomości odpowiedzialności konsumentów za własne zdrowie, jak również umożliwienie jednostce podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia i postępowanie zgodne z nimi. Edukacja prozdrowotna powinna być prowadzona długofalowo i obejmować jak największe grupy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie wrażliwych tj. dzieci, młodzież i osoby starsze. W edukacji prozdrowotnej jednym z najistotniejszych czynników jest  aktywny, podmiotowy udział wszystkich interesariuszy w tym również sfery biznesu, która poprzez odpowiedzialne społecznie działania może skutecznie wspierać zarówno programy edukacyjne, jak również aktywnie wspierać konsumentów w zakresie stosowania w praktyce zasad zdrowego stylu życia. W czasie panelu omówione zostaną najbardziej skuteczne sposoby prowadzenia edukacji prozdrowotnej oraz rola jaką odgrywa świat biznesu, nauki i administracji państwowej w tym procesie.