Prof. dr hab. n. med.

Mariusz Frączek

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

W latach 1975-1982 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1982 roku jest pracownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Banacha 1a, w latach 1982-1985 pracował jako asystent, 1985-1989 starszy asystent, od 1990 r. jako adiunkt.
W 1985 r. uzyskał I° specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 1989 r. II°.
W 1989 r. utrzymał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Ocena ryzyka operacyjnego u chorych z marskością wątroby.”
W 1999 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Powikłania w chirurgii przełyku – zapobieganie i leczenie”. Promotor:
W latach 1984-1989 był wykonawcą i głównym wykonawcą projektów badawczych mających na celu opracowanie skutecznego modelu leczenia chirurgicznego i skojarzonego chorych na raka żołądka.
Od 1998 r. pełnił funkcję kierownika kolejnych projektów badawczych KBN dotyczących postępów leczenia chorych na raka żołądka.
Od 1998 r. prowadził zajęcia z chirurgii onkologicznej dla studentów VI roku I Wydz. Lekarskiego AM w Warszawie.
Od 1998 był wykładowcą cyklicznych kursów organizowanych przez AM w Warszawie z zakresu chirurgicznego leczenia nowotworów.
W latach 1998-2003 był członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego TCHP oraz członkiem Naczelnego Sądu Koleżeńskiego TCHP.
Od 2003-2005 r. był dyrektorem Zespołu Poradni i Lecznictwa Bonifratrów.
W latach 2002-2005 był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.
Od 2003 r. pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Od 2005 r. jest członkiem Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK, przewodniczącym Zespołu, Prezesem Bractwa Rodzinnego.
Od 2007 r. jest Prezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
W 2008 r. został Konsultantem Wojewódzkim ds. Chirurgii Ogólnej w województwie mazowieckim.
Od 1.10. 2008 r. pełni funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i z-cy dyrektora ds. leczniczych w Szpitalu im. św. Anny na ul. Barskiej.
Odbył następujące szkolenia zagraniczne: w 1990 r. Kurs chirurgii laparoskopowej, Kassel, Germany, 1993 r. 5-tygodniowy staż, a w 1994 r. 4-tygodniowy staż w Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, I Chirurgische Universitatsklinik, 1997 r. 4-tygodniowy staż w Chirurgische Universitatsklinik, Wurzburg, 1996r. 10- tygodniowy staż w Oddziale Chirurgicznym Szpitala w Scorton /Manchester, 1997 r. 5-miesięczny staż w Oddziale Chirurgii Gastroenterologicznej, Toranomon Hospital, Tokyo, Japan, 1997 r. 16-dniowy staż w Oddziale Chirurgicznym w Paryżu, 2001r. dwa szkolenia w zakresie chirurgii laparoskopowej w Strasbourgu, 2002 r. szkolenie w zakresie chirurgii laparoskopowej w Strasbourgu.
Opublikował 98 prac w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych, jest autorem i współautorem akademickich podręczników chirurgicznych, 104 doniesień zjazdowych, w tym 34 w języku angielskim.
2014 – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Szpital Praski pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego Sp.z o.o. , Al. Solidarności 67
2014 – Profesor Nadzwyczajny Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
2014 – Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, ul. Borowa 14/18
2013 – Redaktor Naczelny „Chirurgii po Dyplomie”
2011-2013 – Krajowy Koordynator Komitetu Naukowego ds. realizacji Narodowego Programu Zwalczania chorób nowotworowych w zakresie zadania „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
od 2010 – Członek zespołu ekspertów do opiniowania wniosków kierowników specjalizacji w dziadzienie chirurgii ogólnej.
od 2010 – Członek powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu ekspertów do spraw opiniowania wniosków lekarzy ubiegających się o uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą.
2010-2014 – Ordynator oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej i gastroenterologicznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie
2009-2012 – Członek Committee for Advanced Therapies (CAT) EMEA – agencji Unii Europejskiej do spraw koordynacji, oceny i nadzoru produktów leczniczych.
7 Westferry Cirrus, Canary Harf, London E14 4HB United Kingdom
2008-2010 – p.o. Ordynatora oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej gastroenterologicznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie